Rock It K,  geboren 12.05 2012  v.: IS Qrlow ox  a.d.: Pechota 
DE 486 04 010 02 12
Züchter und Besitzer: Familie Köppe, Bohmte
Hengstbuch I, gekört am 6.10.2013
Nachkommen:
Xenia geboren 23.05.2018  v.: Rock It K (Senn)  a.d.: Dorinah
 Züchter: LWL Freilichtmuseum Detmold
Zur Senne geboren 31.05.2020  v.: Rock It K (Senn)  a.d.: Unica
 Züchter: Claudia Sölter, Lage-Hörste