Ingrid

 geboren 1931 
 v.:
Onkel Ludwig xx 
 a.d.:
Ingeborg

Nachkommen:
Ilse, geb.:1944 v.:Mandub ox
Manak, geb.: 1945 v.: Mandub ox
Alkmene, geb.: 1951 v.: Ramzes AA